Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Chorzowie prowadzi działalność edukacyjną oraz rehabilitacyjną dla 60 podopiecznych w wieku od 3 do 25 lat, z różnym stopniem upośledzenia umysłowego oraz sprzężonymi niepełnosprawnościami, dla których czynności dnia codziennego stanowią dużą barierę niejednokrotnie niemożliwą do pokonania. Dzieci te realizują w ośrodku obowiązek szkolny, uczestniczą w indywidualnych zajęciach z psychologiem, logopedą, fizjoterapeutą, mogą korzystać z Sali Doświadczania Świata oraz hipoterapii.
Program zajęć edukacyjno-terapeutycznych prowadzony jest w oparciuo indywidualne programy pracy oraz Podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (DZ.U. z dn. 1 02 2005) – Rozporządzenie MEN z dn. 13.01.2005r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Więcej informacji na temat OREW na stronie www.orew-chorzow.pl Ośrodek Wczesnej Interwencji

 

Od września 2010 roku przy OREW realizowane jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju dla dzieci w wieku od 0 do podjęcia nauki w szkole, posiadających stosowne opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz w ramach umowy z NFZ. Zajęcia prowadzone są przez zespół specjalistów, posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym.